RPO w zaawansowanym stadium negocjacji

Wszystkie Regionalne Programy Operacyjne zostały przesłane już do Komisji Europejskiej. Tym samym rozpoczął się ostatni etap prac nad RPO, którym są negocjacje ich ostatecznego kształtu. Przewidziany budżet dla wszystkich 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wyniesie łącznie 31,3 mld EUR. Tak jak w latach 2007 – 2013 programy będą zarządzane przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw.

Nowością w RPO w nowej perspektywie budżetowej jest dwufunduszowość. Oznacza to, że środki będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak również Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejną nowością w planowanych regionalnych programów operacyjnych są tzw. Inteligentne specjalizacje. Ich celem jest zróżnicowanie regionalne w oparciu o potencjał rozwojowy poszczególnych województw.
Na wykresie poniżej przedstawiono wysokość dofinansowań w podziale na poszczególne województwa. Widoczne jest, że największe wsparcie otrzyma województwo śląskie (3,4 mld EUR), kolejno małopolskie (2,8 mld EUR) oraz wielkopolskie (2,4 mld EUR). Najmniejsze wsparcie otrzyma województwo podlaskie 1,2 mld EUR, lubuskie 0,9 mld EUR oraz opolskie także wysokości 0,9 mld EUR.

Alokacja RPO w podzialne na województwa w mld EUR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektów Regionalnych Programów Operacyjnych

W tabeli poniżej przedstawione zostały po trzy najważniejsze osie priorytetowe dla każdego województwa i wysokość wsparcia na poziomie unijnym. Województwa uporządkowane są malejąco względem kwoty dofinansowania.

Osie priorytetowe na które przeznaczono największe alokacje w danym województwie (w nawiasach podano alokację w EURO).

LpWojewództwoOś priorytetowa o największej alokacji
Oś priorytetowa o drugiej największej alokacjiOś priorytetowa o trzeciej największej alokacji
1Śląskie
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
(744 608 205)
Transport
(503 926 000)
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
(262 806 216)
2Małopolskie
Infrastruktura transportowa
(400 500 000)
Regionalna polityka energetyczna
(380 000 000)
Przedsiębiorcza Małopolska
(310 000 000)
3Wielkopolskie
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
(467 900 000)
Transport
(414 000 000)
Energia
(353 475 177)
4Dolnośląskie
Przedsiębiorstwa i innowacje
(421 046 718)
Transport
(376 512 636)
Gospodarka niskoemisyjna
(356 460 717)
5Lubelskie
Mobilność regionalna i ekologiczny transport
(255 852 000)
Infrastruktura społeczna
(227 424 000)
Konkurencyjność przedsiębiorstw
(213 210 000)
6Łódzkie
Innowacyjność i konkurencyjność
(486 455 223)
Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa
(427 240 592)
Transport
(364 662 889)
7Podkarpackie
Infrastruktura komunikacyjna
(398 382 648)
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
(374 372 710)
Czysta energia
(253 741 612)
8Mazowieckie
Rozwój regionalnego systemu transportowego
(367 285 892)
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
(324 359 153)
Wykorzystanie działalności R&D w gospodarce
(278 217 130)
9Kujawsko – pomorskie
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
(449 623 387)
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
(374 261 105)
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
(297 225 574)
10Pomorskie
Mobilność
(335 860 939)
Zatrudnienie
(223 677 915)
Energia
(214 951 001)
11Warmińsko – mazurskie
Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
(310 293 756)

Infrastruktura transportowa
(257 279 674)

Efektywność energetyczna
(246 750 935)

12Zachodniopomorskie
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
(342 050 000)
Zrównoważony transport
(282 655 292)
Gospodarka niskoemisyjna
(217 711 416)
13Świętokrzyskie
Dziedzictwo naturalne i kulturowe
(176 560 369)
Efektywna i zielona energia
(167 290 213)
Konkurencyjna gospodarka
(161 247 193)
14Podlaskie
Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
(247 367 214)
Poprawa dostępności transportowej
(208 000 000)
Gospodarka niskoemisyjna
(108 530 000)
15Lubuskie
Gospodarka i innowacje
(176 409 467)
Transport
(156 808 415)
Gospodarka niskoemisyjna a także środowisko i kultura
(98 005 260)
16Opolskie
Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
(193 500 000)
Gospodarka niskoemisyjna
(102 500 000)
Konkurencyjny rynek pracy
(101 300 000)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektów Regionalnych Programów Operacyjnych

Widoczna jest ważna rola transportu w nowych RPO. Osie priorytetowe związane z transportem znalazły się w 14 programach regionalnych na miejscach 1-3 pod względem wielkości dofinansowania, która łącznie wynosi ponad 4,5 mld EUR. Wsparcie unijne jest skierowane głównie na rozbudowę oraz zwiększenie jakości i bezpieczeństwa sieci drogowej, a także rozwój infrastruktury kolejowej.

W 14 programach regionalnych znalazły się także osie związane z podniesieniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Kwota wsparcia unijnego przekracza 4,5 mld EUR. Środki skierowane są na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie produktywności, umiędzynarodowienie działalności.
Co więcej, w 14 programach regionalnych znalazły się osie związane z efektywnością energetyczną. Na tą oś priorytetową przeznaczono 3,8 mld EUR ze środków unijnych. Przewidziano środki mają służyć zwiększeniu wykorzystania transportu zbiorowego, produkcję energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.
W 5 regionalnych programach operacyjnych znalazły się osie priorytetowe związane z infrastrukturą społeczną w tym związane ze zwiększeniem zatrudnienia oraz poprawą kompetencji pracowników. Na oś tą przeznaczono 1,3 mld EUR pomocy unijnej. Wsparcie unijne obejmuje działania na ożywienie gospodarcze regionów poprzez ograniczenie ubóstwa i wykluczenie społeczne oraz promowanie zatrudnienia.

Podsumowując, RPO oczekują na zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Przewiduje się, że akceptacja nastąpi na przełomie roku. Na RPO przeznaczono 31,3 mld EUR. Województwa śląskie i małopolskie otrzymają największe dofinansowanie. Głównymi osiami priorytetowymi RPO będzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, wsparcie przedsiębiorczości, transportu i energetyki, a także poprawa życia mieszkańców i niwelowanie barier rozwojowych.

 

Źródła:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych.

Komisja Europejska przedstawiła optymistyczne prognozy PKB dla Polski

Wzrost polskiego PKB w 2014 r. wyniesie 2,9 proc., a w 2015 r. 3,1 proc. – szacuje Komisja Europejska w prognozach gospodarczych. To poprawa względem prognoz KE z listopada ubiegłego roku. Deficyt wg metodologii ESA95 ma natomiast w 2015 r. wynieść 2,9 procent.

W listopadzie ub. r. Komisja Europejska przewidywała, że polski PKB wzrośnie w 2014 r. o 2,5 proc., a w 2015 r. o 2,9 proc. „Po wyraźnym spowolnieniu w latach 2012-2013, aktywność gospodarcza w Polsce poprawiła się pod koniec ubiegłego roku, gdy popyt zewnętrzny i nastroje w gospodarce wzrosły. Należy się spodziewać, że popyt wewnętrzny wyprzedzi eksport netto jako główny motor wzrostu gospodarczego, podczas gdy bezrobocie spada i inflacja jest pod kontrolą” – czytamy w części prognoz poświęconej Polsce.

Jak podawał w styczniu Główny Urząd Statystyczny polski Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2013 roku o 1,6 proc. Przygotowując budżet na 2014 r., Ministerstwo Finansów założyło, że PKB wzrośnie o 2,5 proc., ale szef resortu finansów Mateusz Szczurek wskazywał, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Jeśli chodzi o inflację mierzoną wskaźnikiem HICP, to – jak prognozuje KE – wyniesie ona w tym roku 1,4 proc. i wzrośnie w przyszłym roku do 2 proc. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych.

Bezrobocie liczone metodologią unijną, różną od stosowanej przez GUS, ma wynieść w tym roku 10,3 proc., a w przyszłym roku 10,1 proc. To poprawa względem prognoz jesiennych.
Według KE, w 2014 r. polski sektor finansów publicznych odnotuje nadwyżkę rzędu 5 proc. PKB (w efekcie reformy emerytalnej), a w 2015 r. Polska odnotuje deficyt w wys. 2,9 proc. PKB wg metodologii ESA95.

W listopadzie ub.r. Komisja Europejska szacowała, że w 2014 roku sektor finansów publicznych w Polsce w efekcie reformy emerytalnej odnotuje nadwyżkę na poziomie 4,6 proc. PKB, a w 2015 r. deficyt osiągnie 3,3 proc. PKB. Na 2013 r. KE prognozowała wówczas deficyt rzędu 4,8 proc. PKB; teraz wskazuje 4,4 proc. PKB.

Zdaniem KE, sytuacja fiskalna Polski powinna się stopniowa polepszać. Komisja wskazuje, że bez zaliczania transferu aktywów OFE jako przychodów do budżetu, deficyt Polski w 2014 r. wyniósłby 3,8 proc. Takie zaliczanie jest możliwe według metodologii ESA95, ale nie będzie możliwe według nowej metodologii ESA2010, która wchodzi w życie jesienią.

Komisja zauważa też jednak działania Polski na rzecz obniżania deficytu, takie jak wzrost akcyzy, częściowe zamrożenie płac w sektorze publicznym i stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego.
Także w 2015 r., bez uwzględniania regularnych transferów aktywów związanych z odwróceniem reformy emerytalnej, deficyt ma wynieść 3,5 proc. – wskazuje KE. Komisja szacuje spadek deficytu strukturalnego Polski do 2,4 proc. PKB w 2015 r. z 2,9 proc. w 2014 r.

Jeśli chodzi o relację długu publicznego do PKB, to Komisja przewiduje, że wyniesie ona 50,3 proc. w 2014 r. oraz 51 proc. w 2015 r. Tu Komisja zastrzega, że szacunki wiążą się z dużą niepewnością ze względu na denominowanie długu w obcej walucie i wahania kursów.

Pod koniec ubiegłego roku Polsce przyznano w ramach procedury nadmiernego deficytu dodatkowy rok na jego zbicie poniżej dopuszczalnego poziomu 3 proc. PKB. I tak, zgodnie z rekomendacjami, Polska ma zbić deficyt do 2,8 proc. PKB w 2015 r. W tym roku cel deficytu to 4,8 proc. PKB, a na przyszły rok – 3,9 proc. PKB, wyłączając efekt reformy emerytalnej.

Źródło: forbes.pl

Zakończenie Działania 4.4 POIG

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG – II runda w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda w 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5.137.736.235,45 PLN. Maksymalna kwota dofinansowania opiewała na 500 mln PLN więc została ona przekroczona… ponad 10-krotnie!

Obecnie trwa procedura przyjmowania potwierdzeń złożenia wniosków, po zakończeniu której rozpoczęta zostanie ocena merytoryczna złożonych projektów.

Źródło: PARP

Aktualna możliwość dofinansowania działań eksportowych – Program Go_Global.Pl

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza III konkurs w ramach przedsięwzięcia pilotażowego GO_GLOBAL.PL

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. zł, co stanowi 85% maksymalnej kwoty projektu czyli ok 235 tys. zł.

Dostępne w ramach III konkursu środki to ok. 5 mln zł, przy czym Centrum zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wykorzystania środków. Nabór w ramach III konkursu jest ciągły i odbywać się będzie w trzech turach, których zakończenie przypada na dzień:

 • 24 stycznia 2014 r. – zakończenie I tury naboru,
 • 24 lutego 2014 r. – zakończenie II tury naboru,
 • 31 marca 2014 r. – zakończenie III tury naboru.

Wnioski będą rozpatrywane po każdej turze naboru, dzięki temu ocena konkursowa będzie krótsza.

Adresatami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • działają w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostatu;
 • komercjalizują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 • prowadzą działalność gospodarczą w dziedzinach wymagających dostępu do rynków światowych;
 • wytwarzają produkty i usługi o charakterze innowacyjnym;
 • mają szanse konkurować na rynkach światowych.

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu:

 • Opracowanie strategii internacjonalizacji, biznesplanu lub programu rozwoju innowacyjnej firmy.
 • Analiza rynków międzynarodowych, w tym zakup specjalistycznych raportów badania rynków.
 • Trening i coaching w zakresie: wymogów prawnych i kulturowych rynku, zarządzania własnością intelektualną, przygotowania oferty do negocjacji.
 • Identyfikacja kluczowych klientów/partnerów biznesowych.
 • Współpraca z zagranicznymi doradcami biznesowymi ds. rozwoju rynków innowacyjnych w zakresie nawiązywania kontaktów, fine-tuningu strategii rynkowej oraz przygotowywaniu taktyki wejścia na rynek.
 • Warsztaty z udziałem potencjalnych inwestorów finansowych.
 • Profesjonalna wycena oferty przez VC.
 • Rozpoczęcie współpracy w zakresie B+R lub produkcji.

Koszty kwalifikowane, które można ująć w projekcie:

 • Koszty wynagrodzeń pracowników ujętych w projekcie.
 • Koszty usług doradczych, np. koszty przygotowania strategii wejścia na rynki zagraniczne, dopasowania innowacji do wymagań rynkowych.
 • Koszty operacyjne, w tym koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 22 18 81 595

lub adresem: biuro@paszportdoeksportu.pl

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 17 listopada 2013 r. złożono 283 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 577,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 91 399 umów o dofinansowanie na kwotę 377,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 260,4 mld zł, co stanowi 90,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 241,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 171,3 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 – spotkanie informacyjne

14 października br. odbyło się spotkanie informacyjne w Krajowej Izbie Gospodarczej odnośnie perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Firmę Paszport do Eksportu reprezentował nasz Specjalista ds. Sprzedaży p. Piotr Snopek.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kończy właśnie ostatnie konsultacje nad wszystkimi programami, z których Polacy skorzystają w przyszłej perspektywie finansowej. Co będzie priorytetem i jak będziemy mogli skorzystać z tych środków – o tym mówiła Minister Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania z przedsiębiorcami, które odbyło się 14 października w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Polska po raz kolejny będzie największym beneficjentem środków unijnej polityki spójności. Trafią do nas prawie 73 miliardy euro, z łącznej puli 325 miliardów euro. Kurek wkrótce jednak zostanie przykręcony. Zgodnie z założeniami od 2020 r. Polska stanie się krajem rozwiniętym i na tyle bogatym, żeby w skromniejszym zakresie korzystać z polityki spójności.

W trakcie spotkania Pani Minister wyjaśniła m.in. zasady wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Polska Cyfrowa. Zostały również przedstawione zasady podziału form wsparcia na instrumenty zwrotne i dotacje bezpośrednie.

Odwrót od centrali

W nowej perspektywie największą zmianą będzie znaczna decentralizacja funduszy. Urzędy marszałkowskie otrzymają dofinansowanie większe o 15% – z obecnego 25% na 40% całej kwoty przyznanej Polsce w nowej perspektywie. Oznacza to, że spadnie na nie również znacznie większa odpowiedzialność za m.in. programy dotujące przedsiębiorców. A mniejsza kwota trafi do dyspozycji instytucji, takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ograniczone zostaną projekty systemowe, jak również pewne typy działań, które są już w przeważającej części zrealizowane jak np. kanalizacja w ramach infrastruktury środowiskowej.

Pułapka średniego dochodu

Polska gospodarka – jak zwrócił uwagę Prezes KIG Andrzej Arendarski – zbliża się do poziomu, w którym zagrożenie utknięcia w „pułapce średniego dochodu” zaczyna być realne. Tania siła robocza, wysoki zwrot z inwestycji, a przede wszystkim odtwarzanie rozwiązań technicznych krajów rozwiniętych wyczerpują się jako model gospodarczy. Zbliżamy się do osiągnięcia średniego poziomu dochodów krajów rozwiniętych. Wiąże się z tym wzrost kosztów pracy, jak również nasycenie inwestycyjne, wzrastające koszty importu innowacyjnych rozwiązań, co w przyszłości może doprowadzić do stagnacji, a nawet recesji. Dlatego tak wiele zależy od właściwego wykorzystania ostatniego dużego dofinansowania z UE.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zapewnia, że troska o rozwój innowacji była jednym z głównych priorytetów rozdzielenia funduszy. Większość z nich zostanie przeznaczona na badania i rozwój, od pomysłów i prototypów po wdrażanie i patentowanie produktów i rozwiązań technologicznych. Istotnym krokiem będzie skierowanie funduszy przeznaczonych wcześniej na rozwój infrastruktury ośrodków akademickich do konsorcjów naukowo-biznesowych, w których liderami będą przedsiębiorcy. Minister Bieńkowska prognozuje, że stworzone instrumenty doprowadzą polską gospodarkę do zwiększenia inwestycji na badania i rozwój z 0,8% PKB na 1,8%.

Dotacje czy pożyczki?

Minister Bieńkowska poinformowała również, że w nowej perspektywie znacznie większa kwota zostanie przeznaczona na instrumenty zwrotne – z obecnego 1% na niespełna 10%. MRR swoją decyzję podjął w oparciu o zgłaszane przez część środowisk biznesowych opinie, które wskazywały, że bezzwrotne formy pomocy finansowej w sposób mniej efektywny stymulują przedsiębiorców, a tym samym nie generują długotrwałych podstaw wzrostu gospodarczego. Jak twierdzą niektórzy analitycy – gdyby nie istniały fundusze, prywatni przedsiębiorcy lokowaliby swoje pieniądze w inne przedsięwzięcia, prawdopodobnie bardziej efektywne i produktywne. Minister Bieńkowska przyznała, że trudniejsze do zrealizowania będą również procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza

Poddziałanie 6.5.2 POIG

„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”

Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków o dotację w ramach poddziałania 6.5.2. POIG.

Środki można przeznaczyć na promocję na imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub w programie promocji o charakterze ogólnym

Preferowane rynki to: Niemcy, Włochy, Francja, Czechy, Szwecja, Brazylia, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja oraz Ukraina.

Wybór rynków uzależniony jest od programu branżowego. Program przeznaczony jest dla branży:

 • przemysłu kosmetycznego,
 • stolarki okiennej i drzwiowej,
 • polskich specjalności żywnościowych,
 • jubilersko-bursztynniczej,
 • produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej

Poziom dofinansowania może wynieść do 75% kosztów kwalifikowanych przewidzianych na promocję na lata 2014–2015.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

 • biuro@paszportdoeksportu.pl
 • tel.: 22 18 81 595

Wymiana handlowa Polski I – VI 2013 r.

W ciągu I półrocza 2013 r. dynamika obrotów towarowych była dużo słabsza niż przed rokiem. Wprawdzie odnotowano niewielki wzrost eksportu w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, jednak import nadal obniżał się – w największym stopniu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Słabe wyniki w imporcie wpłynęły na poprawę ujemnego salda obrotów ogółem.

Eksport liczony w złotych w cenach bieżących był wyższy niż przed rokiem o 2,8% i wyniósł 307,0 mld zł, natomiast import zmniejszył się o 5,3% do 309,1 mld zł. (Eksport w cenach stałych w I półroczu br. był wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku o 1,9%, a import niższy o 3,6%.). W obrotach z krajami UE wolumen eksportu zmniejszył się o 1,7%, z krajami Europy Środkowo-Wschodniej zwiększył się o 11,7%, a z krajami rozwijającymi się wzrósł o 13,4%. Wolumen towarów sprowadzanych z krajów UE obniżył się o 6,4%, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej o 5,9%, a z krajów rozwijających wzrósł o 3,0%.

Wskaźnik Terms of Trade (TOT) Jest ilorazem wskaźnika cen eksportu do wskaźnika cen importu dla danej grupy towarów. Określa on zmianę siły nabywczej eksportu w stosunku do importu danego kraju. Gdy TOT rośnie oznacza to, że ceny dóbr eksportowanych rosną szybciej niż ceny dóbr importowanych, co jest korzystną sytuacją ponieważ za tę samą liczbę dóbr eksportowanych można kupić więcej dóbr importowanych; innymi słowy należy wyeksportować mniejszą liczbę dóbr aby zrównoważyć bilans handlowy. Przykładowo, jeżeli wskaźnik cen eksportu w roku 2010 wynosił 113 (gdzie bazowo w 2009 jest 100), natomiast wskaźnik cen importu 97 (w odniesieniu do 2009 r. gdzie jest baza 100), to TOT wyniósł: 113⁄97≈1,165. Oznacza to, że cena za dane dobro była 1,13 razy większa niż w roku poprzednim, biorąc pod uwagę eksport z Polski; natomiast biorąc pod uwagę import tego artykułu do naszego kraju jego cena stanowiła 0,97 ceny z roku poprzedniego. Jest to z dwóch stron korzystna sytuacja, gdyż zarówno otrzyma się więcej pieniędzy za wyeksportowane towary jak i należy zapłacić nieco mniej, gdy zostanie podjęta decyzja o imporcie danego artkułu. Żeby nie rozważać zawsze dwóch stron kierunku wymiany i towarzyszących im cen, wprowadzono wskaźnik TOT (wspomniany iloraz mnoży się zwyczajowo przez 100 aby spełnić definicyjne założenia wskaźnika), który oznacza poprawę sytuacji danego kraju gdy jest większy od 100 i rośnie po porównaniu kilku okresów. I tak w I półroczu 2013 r. zostały zaobserwowane następujące trendy jeśli chodzi o ceny transakcyjne i wskaźniki TOT w wymianie z poszczególnymi partnerami:

 • Ceny transakcyjne (liczone w złotych) towarów eksportowanych były wyższe (o 0,9%), a towarów importowanych niższe (o 1,8%) niż w I półroczu ub. roku.
 • Wskaźnik terms of trade ogółem kształtował się na poziomie 102,7 wobec 96,7 przed rokiem.
 • W obrotach towarowych z krajami UE wskaźnik terms of trade wyniósł 100,3 wobec 99,2 w okresie styczeń – czerwiec ub. roku. Ceny towarów eksportowanych były wyższe niż przed rokiem o 0,4%, a towarów importowanych o 0,1%.
 • W wymianie handlowej z krajami Europy Środkowo-Wschodniej wskaźnik terms of trade kształtował się na poziomie 110,3 wobec 87,7 w analogicznym okresie ub. roku, co spowodowane było dużym spadkiem cen towarów importowanych – o 11,1%, przy znacznie mniejszym spadku cen towarów eksportowanych – o 1,9%.
 • W obrotach z krajami rozwijającymi się w I półroczu br. wskaźnik terms of trade wyniósł 106,3 wobec 94,2 w analogicznym okresie ub. roku, na co wpłynął wzrost cen towarów eksportowanych (o 4,8%) przy jednoczesnym spadku cen towarów importowanych (o 1,4%).

Zaprezentowane poziomy TOT są zapewne główną przyczyną wspomnianych zmian w wymianie handlowej z poszczególnymi partnerami w okresie 2012 – 2013. Spadek wolumenu eksportu z krajami UE można tłumaczyć stagnacją w relacji cen eksportowanych i importowanych. Zainteresowanie krajami z Europy Śr. – Wsch. wynika z najkorzystniejszej relacji cen w analizowanym okresie – mimo, iż ceny dóbr importowanych wzrosły nieznacznie, to dobra eksportowane podrożały aż o 11,1% co spowodowało wywindowanie wskaźnika TOT na poziom 110,3. Jeśli chodzi o kraje rozwijające się TOT jest z dwóch stron korzystny dla Polski, gdyż nasze dobra były kupowane po wyższej cenie i import produktów był stymulowany obniżką cen za dobra zagraniczne.

Jeśli chodzi o import towarów to po raz pierwszy od kilku lat nastąpił wzrost udziału krajów rozwiniętych [72,6% do 74,1% całości importu] (przy utrzymującym się spadku udziału krajów strefy euro), który był efektem systematycznie zmniejszającego się znaczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej w imporcie [16% do 14% w I półroczu 2013 r.].

Patrząc na wykresy eksportu i importu w 2012 r. bez trudu można stwierdzić, iż są to zjawiska silnie powiązane i prezentują podobną strukturę trendową przez cały roczny okres. Widoczna jest zarówno stagnacja wymiany handlowej w okresach zimowych, ożywienia w okresach rozpoczynania się wiosny i lata, spadek w 2 połowie okresu wakacyjnego, największe ożywienie w okresie powakacyjnym, aż do nastania zimy kiedy to notuje się największy spadek importu jak i eksportu.

Jeśli chodzi o pierwszą połowę 2013 r. widoczne jest pewne pobudzenie działań eksportowych w porównaniu do roku poprzedniego (warto przypomnieć, iż nieznacznie rosnące PKB naszego kraju wynika głównie z tego zjawiska) oraz podobną strukturę importu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Liniowo rosnący eksport od stycznia do kwietnia można tłumaczyć wzrostem zainteresowania krajami Europy Śr. – Wsch. oraz krajami rozwijającymi się – większe zainteresowanie lokowania naszych produktów w mniej popularnych regionach geograficznych spowodowało uniknięcie widocznej stagnacji w eksporcie w początkowych miesiącach roku.

Jeśli chodzi o saldo obrotów handlowych to dokładnie widać po zaprezentowanych wykresach, iż jest ono ujemne. Nie powinno jednak to nikogo dziwić, gdyż taka tendencja utrzymuje się od roku 1992. Warto przypomnieć, iż saldo obrotów handlowych jest zestawieniem dochodów z eksportu (wywozu) dóbr z kraju za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do kraju. Celem tej analizy nie jest jednoznaczne ustalanie czy pożądanym zjawiskiem jest ujemne czy dodatnie saldo obrotów handlowych. Generalnie, ujemne saldo oznacza, że kraj więcej towarów i usług zużywa, niż produkuje. Należy jednak wówczas przeanalizować, jakim celom służy ów import: jeśli np. kraj importuje dużo dóbr inwestycyjnych, oznacza to jego szybką modernizację i może być zjawiskiem pożądanym. Jeśli z kolei kraj importuje głównie towary konsumpcyjne – i ma ujemne saldo bilansu handlowego – może to oznaczać, że kraj zaciąga długi za granicą, aby je przejadać. A to może być groźne dla przyszłego rozwoju. Utrzymujące się na zrównoważonym poziomie ujemne saldo w Polsce (wyłączając okres ostatniego kryzysu finansowego) nie jest na pewno wybitnie niekorzystnym zjawiskiem, gdyż mimo iż import przeważa nad eksportem, to od wielu lat wywóz towarów z naszego kraju jest motorem napędowym rozwoju naszej gospodarki.

Najsilniej na ujemne saldo obrotów handlowych wpływa wymiana z krajami Europy Śr. – Wsch. (saldo -14056,1 mln zł). Import przeważa nad eksportem również w wymianie z krajami rozwijającymi się (saldo -9217,1 mln zł) oraz krajami strefy euro (saldo -10963,3 mln zł). Nadal więcej eksportujemy z krajami rozwiniętymi (wyłączając strefę euro, ale patrząc ogólnie na Unię Europejską mamy już dodatnie saldo). Saldo obrotów z krajami rozwiniętymi (uwzględniając dodatnie z UE i ujemne ze strefą euro) to 21220,0 mln zł. Ogólnie, saldo obrotów handlowych Polski w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosło -2053,2 mln zł.

Źródło: GUS oraz materiały własne.

Zakończenie I rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 559 948 779,58 PLN.

Obecnie trwa procedura przyjmowania potwierdzeń złożenia wniosków oraz ocena formalna złożonych projektów.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach tego naboru wynosi 97 500 000 PLN, co oznacza, że została ona przekroczona prawie sześciokrotnie. Istnieje możliwość, że firmy, które nie uzyskają dofinansowania w ramach aplikacji do tego naboru, będą miały możliwość wykorzystania sporządzonego Planu Rozwoju Eksportu w działaniach POIG w późniejszych latach.

Zmiany w realizacji Działania 6.1 – 17 czerwca 2013r.

W dniu 17.06.2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Podstawowe zmiany dotyczące Działania 6.1 Paszport do Eksportu są następujące:

  • O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których średni udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30% (w ciągu 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku). Dodatkowo w żadnym z tych 3 lat poziom eksportu nie był wyższy niż 60 %.
   Wcześniej: Liczył się tylko 1 rok poprzedzający rok złożenia wniosku i nie było zapisu o 60%

 

  • Przygotowany i zatwierdzony Plan rozwoju eksportu może być zaktualizowany w wyniku dodatkowej usługi doradczej.
   Wcześniej: nie było takiej możliwości

 

  • Możliwe jest finansowanie udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych na terenie Polski, jako wystawca.
   Wcześniej: nie było takiej możliwości

 

  • Możliwe jest finansowanie misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorstwa polskiego.
   Wcześniej: nie było takiej możliwości

 

  • Poziom dofinansowania na realizacje działań eksportowych wynosi 75%.
   Wcześniej: poziom wynosił 50 %

 

  • Kwota dofinansowania na realizacje działań eksportowych wynosi max. 400 tys.
   Wcześniej: Dofinansowanie wynosiło max. 200 tys.

 

  • Maksymalna wartość całego projektu może wynosić 533,33 tys. zł.
   Wcześniej: Max. 400 tys.

 

Dokładna treść rozporządzenia dostępna: TUTAJ