POIG 6.1 “Paszport do Eksportu”

Działania 6.1 PO IG Paszport do Eksportu

Program Operacyjny — Innowacyjna Gospodarka przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 400 000 zł, które można przeznaczyć na pokrycie 75% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” może zostać udzielone wsparcie na promocję produktów lub usług na rynkach zagranicznych, w tym m.in. poprzez uczestnictwo w targach branżowych, wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych, uzyskanie dokumentów wymaganych do wejścia na konkretne rynki czy przygotowanie materiałów reklamowych.

Główne założenia do Działania 6.1 „Paszport do eksportu” można znaleźć w Programie Operacyjnym — Innowacyjna Gospodarka oraz w szczegółowym opisie priorytetów programu.

Dokumentację do Działania 6.1 „Paszport do eksportu” można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” pozwoli przedsiębiorstwom na:

 • zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług,
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,
 • zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

„Paszport do eksportu” obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie:

 • Przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy.
 • Doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:
  • rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę;
  • aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku;
  • możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem;
  • tworzenia strategii rozwoju eksportu, którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu.
 • Co najmniej jeden z poniższych instrumentów:
  • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym;
  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
  • udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, przy czym podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi kontrahentami.
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

Polecamy wydany przez Krajową Izbę Gospodarczą: Poradnik Eksportera dla sektora MSP (80MB)

oraz wydany przez Pracodawcy RP: Informator o źródłach finansowania działalności eksportowej

Kto może się ubiegać?

Kryteria kwalifikowalności do Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” można podzielić na dwie kategorie:

1. Formalne:

 • posiadanie statusu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
 • posiadanie przez wniowskodawcę w poprzednim roku obrotowym udziału eksportu w całkowitej sprzedaży nie większego niż 30%,
 • nieprzekroczenie uzyskania pomocy de minimis w wysokości 200 tys. EUR w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych,
 • nieprowadzenie działalności związanej z górnictwem, rybołówstwem, pierwotną produkcją rolną, produkcją wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

2. Merytoryczne:

Należy dokonać na etapie przygotowywania Planu Rozwoju Eksportu oraz wniosku o dofinansowanie wyboru co najmniej 2 działań spośród 6 wskazanych poniżej (przynajmniej jedno z działań musi dotyczyć punktów od C do F).

 • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
 • organizacja i udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe,
 • doradztwo w zakresie finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na wybranych rynkach docelowych.

Dodatkowymi atutami przy weryfikacji wniosku będzie:

 • dysponowanie innowacyjną technologią wytwarzania produktów lub innowacyjnymi produktami;
 • prowadzenie lub finansowanie badań i rozwoju produktów;
 • posiadanie lub rozpoczęcie procedury pozyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub wzoru przemysłowego;
 • posiadanie certyfikatów jakości w przedsiębiorstwie, Systemu Zarządzania BHP lub Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Na co można wydać środki?

Koszty kwalifikowane, czyli te, które mogą być sfinansowane ze środków UE

 • Zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu, maksymalne dofinansowanie 80%, nie większe niż 10.000 zł.

Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy:

 • wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej;
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska;
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, reklama w mediach targowych;
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych.

Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą:

 • zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji;
 • zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • zakup usług doradczych w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • opłaty związane z uzyskaniem wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą.

Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych:

 • zakup baz danych oraz badań marketingowych;
 • zakup usług prawnych i doradczych związanych z określeniem, wyszukiwaniem, doborem i wyselekcjonowaniem oraz sprawdzeniem wiarygodności;
 • partnerów na rynkach docelowych;
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu.

Uzyskanie niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe:

 • zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu;
 • zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej;
 • transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;
 • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;
 • wystawienie i wydanie certyfikatu.

Strategia finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej:

 • opracowanie optymalnej strategii finansowania;
 • wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł;
 • rekomendację źródeł finansowania.

Opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych:

 • opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynek; stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania, znaku firmowego;
 • analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach zagranicznych;
 • analiza wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranego rynku.

Inne wydatki niezbędne do realizacji działań:

 • działania promocyjne i informacyjne;
 • tłumaczenia;
 • obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy;
 • otwarcie i prowadzenie wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub wyodrębnionego rachunku bankowego.

Maksymalne dofinansowanie 75%, nie większe niż 400 000 zł. Tak więc całość projektu może maksymalnie opiewać na 533 333,(3) zł.

Proces pozyskania dotacji

Proces uzyskania dofinansowania projektu z POIG Działanie 6.1 „Paszport do Eksportu”:

 • Sprawdzenie (usługa bezpłatna) przedsiębiorcy pod kątem kwalifikowalności do uzyskania dofinansowania (wywiad telefoniczny z przedstawicielem Państwa firmy) według formularza kontaktowego.
 • Przygotowanie zindywidualizowanej oferty z uwzględnieniem potencjału firmy oraz doświadczenia na rynkach zagranicznych.
 • Podpisanie z naszą firmą umowy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. Planu Rozwoju Eksportu oraz wniosku o dofinansowanie.
 • Złożenie (w czasie trwania naboru) wniosku o dofinansowanie oraz opracowanego Planu Rozwoju Eksportu do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla siedziby firmy.
 • Informacja z RIF o wynikach konkursu wniosków o dofinansowanie (max. 4 miesiące na zatwierdzenie listy beneficjentów).
 • Wsparcie Wnioskodawcy w przygotowaniu dokumentów wymaganych do podpisania umowy z RIF.
 • Podpisanie przez Wnioskodawcę umowy z RIF na realizację Działania 6.1 „Paszport do eksportu”.

Usługi dodatkowe:

 • Wsparcie Wnioskodawcy we wdrożeniu Planu Rozwoju Eksportu według założonego harmonogramu.
 • Przygotowanie wniosków o płatność oraz innych niezbędnych dokumentów koniecznych do refundacji poniesionych kosztów przez Wnioskodawcę.

Zasady realizacji Działania 6.1

Zgodnie z nowymi zasadami dla Działania 6.1 POIG procedura realizacji projektu została uproszczona — dotychczasowe dwa etapy zastąpiono jednym.

W okresie ogłoszonej rundy aplikacyjnej POIG Działania 6.1 należy złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z Planem Rozwoju Eksportu, który został opracowany przez firmę zewnętrzną, zawierający rekomendacje i uzasadnienie wydatków związanych z wprowadzeniem produktów lub usługi Beneficjenta na wybrane rynki zagraniczne.

Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do otrzymania dotacji

wypełnij formularz kontaktowy

Realizacja projektu krok po kroku:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z Planem Rozwoju Eksportu. Beneficjent składa w terminie ogłoszonego naboru wniosek o dofinansowanie oraz opracowany przez firmę zewnętrzną Plan Rozwoju Eksportu. Wniosek wprowadzany jest do systemu informatycznego PARP poprzez generator wniosku. Wniosek oraz Plan Rozwoju Eksportu muszą zostać również przesłane/dostarczone do Regionalnej Instytucji Finansującej w wersji papierowej.
 2. We właściwej dla danego przedsiębiorcy Regionalnej Instytucji Finansującej wniosek oraz Plan Rozwoju Eksportu są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. Publikacja listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania może nastąpić w okresie do 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.
 3. Po pozytywnej ocenie wniosku i Planu Rozwoju Eksportu pod względem formalnym oraz merytorycznym wnioskodawca otrzymuje informacje z RIF o konieczności przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (w przypadku wystąpienia problemów ze skompletowaniem dokumentów termin ten może ulec przedłużeniu na wniosek przedsiębiorcy).
 4. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji Planu Rozwoju Eksportu do RIF składany jest wniosek o płatność (środki zostaną wypłacone w ciągu 90 dni).

W ramach Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” realizujemy następujące usługi, zapewniając zgodność z wymaganiami Regionalnej Instytucji Finansującej:

 • przygotowanie Strategii Wprowadzenia Produktów na wybrane rynki zagraniczne,
 • przygotowanie Strategii Finansowania Eksportu na danych rynkach zagranicznych,
 • przygotowanie Strategii Kreowania Wizerunku,
 • znajdowanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych,
 • dostarczanie baz danych klientów i kontrahentów odnośnie branży firmy i rynków zagranicznych,
 • określenie potencjalnych partnerów handlowych, przygotowanie ofert współpracy oraz negocjacje handlowe,
 • organizowanie spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi.

Oferujemy realizację działań zawartych w Planie Rozwoju Eksportu, czyli głównej części merytorycznej, wyznaczającej strategię eksportową.

Dotychczas opracowaliśmy ponad 110 Planów dla przedsiębiorców z wielu branż. Tym samym nasze doświadczenie gwarantuje skuteczność wejścia na nowe rynki zagraniczne. Prezentowana struktura Planu Rozwoju Eksportu wynika z naszego profesjonalnego podejścia oraz z przepisów regulujących Działanie 6.1.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, wypracowaliśmy skuteczne narzędzia ułatwiające realizację działań zapisanych w Planach Rozwoju Eksportu. Odpowiadając na zapotrzebowania naszych klientów stworzyliśmy specjalny serwis poświęcony usługom, które wspierają rozwój eksportu firm i ułatwiają realizację działania 6.1 „Paszport do Eksportu”:

www.proexportmarketing.com

Struktura Planu Rozwoju Eksportu
Plan Rozwoju Eksportu jest dokumentem, który powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach oraz zawierać następujące elementy:

 • informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu;
 • opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
 • opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 • opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;
 • opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze
 • szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 • analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych;
 • opis celów i strategii eksportowej;
 • rekomendację rozwoju działalności eksportowej;
 • wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch z następujących działań do realizacji przez przedsiębiorcę, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt. c-f.
  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  • organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,
  • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,
  • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych,
 • szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii; wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

strategia-eksportowa
Dotychczas dokonaliśmy analizy większości rynków europejskich oraz najbardziej atrakcyjnych rynków światowych.

Bogate doświadczenie pozwala nam zapewnić najwyższy poziom opracowywanych analiz i wspierania ekspansji zagranicznej. Analizy są bieżąco aktualizowane z uwagi na zmieniające się warunki gospodarcze wielu krajów. Nie ograniczamy rozwoju działalności eksportowej jedynie do bliskiego sąsiedztwa Polski – zajmujemy się również najbardziej oddalonymi regionami. Sprostamy każdemu wyzwaniu.

Rozliczenie Działania 6.1

Rozliczenie dotacji z Działania 6.1 „Paszport do Eksportu” dotyczy:

 • przygotowania wniosków o płatności pośrednie oraz wniosku o płatność końcową;
 • przygotowania aneksów związanych z realizacją poszczególnych etapów zapisanych w projekcie;
 • opisywania dokumentów księgowych, koniecznych do rozliczenia realizacji projektu.

Korzyści oferty:

 • Uzyskanie profesjonalnej usługi rozliczenia wydatków projektów w wymaganych terminach oraz skrócenie terminu wypłaty dofinansowania.
 • Nasza wiedza jest oparta na doświadczeniu w realizacji większej liczby projektów. Doradzamy konkretne rozwiązania dostosowane do zamierzonych działań projektowych.
 • Pracownicy Państwa firmy będą mogli poświęcić więcej czasu na rozwój działalności eksportowej oraz pozyskiwanie nowych klientów.
 • Przekazana wiedza z rozliczenia projektu unijnego pozostanie w Państwa firmie. Będzie można ją wykorzystać przy realizacji innych projektów unijnych.

Najczęściej zadawane pytania

Realizację projektu (zaciągnięcie zobowiązania) można rozpocząć dzień po złożeniu wniosku o wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w najbliższej rundzie aplikacyjnej.

Tak, Plan Rozwoju Eksportu jest niezbędnym elementem Działania 6.1 “Paszport do eksportu”. Mikro-, średnie i małe przedsiębiorstwa w różnym stopniu są przygotowane do rozwoju działalności eksportowej. Jeżeli firma posiada opracowaną strategię eksportową, to ten materiał będzie wykorzystany przy opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu, a okres przygotowania Planu oraz wniosku będzie odpowiednio krótszy. Ponieważ strategia eksportowa będzie oceniana przez przedstawiciela PARP (Regionalną Instytucję Finansującą, współfinansującą rozwój przedsiębiorstwa), więc Plan Rozwoju Eksportu powinien spełnić jej wymagania.

We współpracy z przedsiębiorcą jest opracowywany Plan Rozwoju Eksportu, który musi spełnić jego oczekiwania i wymagania. To przedsiębiorca inwestuje w nowy rynek zagraniczny. Wymagany zakres Planu Rozwoju Eksportu został określony przez PARP, natomiast przedsiębiorca może rozszerzyć zakres usługi o niezbędne informacje.

Przedsiębiorca otrzymuje ocenę i rekomendację od zewnętrznej firmy doradczej w zakresie rozwoju działalności eksportowej i tym samym zmniejsza ryzyko nieracjonalnych działań na rynkach zagranicznych. Wnioskodawca ma możliwość sfinansowania do 10000 zł wydatków związanych z przygotowaniem Planu Rozwoju Eksportu wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Proszę pamiętać, że dofinansowanie jest przyznawane w drodze konkursu i uzyskują je głównie firmy korzystające z profesjonalnych usług doradczych, gdyż poziom merytoryczny składanych planów i wniosków jest bardzo wysoki.

Realizowany projekt w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” obejmuje większy zakres działań niż tylko wyjazdy na targi oraz działalność wystawienniczą. Ten projekt powinien określać strategię eksportową przedsiębiorstwa lub być częścią tej strategii. Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie maksymalne 200 000 zł na pokrycie kosztów kwalifikowalnych do 400 000 zł, które powinien wydać w ciągu 24 miesięcy.

Koszty kwalifikowane nie obejmują zakupu środków trwałych.

Tak, pod warunkiem, że pomoc de minimis uzyskana w ostatnich 3 latach była mniejsza niż 200 000 EURO.

Koszty kwalifikowane obejmują podróże służbowe maksymalnie trzech osóbuczestniczących w danym przedsięwzięciu (targi zagraniczne, misja gospodarcza itp.).

Tak, jednoosobowa działalność gospodarcza również kwalifikuje się do Działania 6.1 “Paszport do eksportu”.

Działanie 6.1 “Paszport do eksportu” obejmuje cały świat. Według PARP pod pojęciem rynek należy rozumieć administracyjne granice kraju. Od przedsiębiorcy zależy, które rynki docelowe wybierze z Planu Rozwoju Eksportu do rozwoju działalności eksportowej.

Plan Rozwoju Eksportu musi być przygotowany przez zewnętrzną firmę doradczą i koszty z tym związane są dofinansowane w wysokości 80%.

Po wprowadzonych zmianach w 2012 roku nie ma wymagań, co do rozpisywania konkursu ofert.

Wnioskodawca może w każdej chwili przystąpić do opracowania Planu Rozwoju Eksportu, natomiast sam plan musi być przygotowany nie później niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna wniosku trwa 1 miesiąc, ocena merytoryczna trwa 3 miesiące, zatwierdzenie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego listy wniosków do dofinansowania trwa 14 dni, w sumie daje to 4,5 miesiąca. Zazwyczaj wyniki są ogłaszane przed rozpoczęciem kolejnej rundy aplikacyjnej.

Należy wcześniej mieć opracowany Planu Rozwoju Eksportu (PRE), który składa się wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Tylko usługi świadczone na rzecz firm zagranicznych należy zakwalifikować do eksportu. Jednym ze sposobów obliczenia udziału eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży jest podzielenie łącznej wartości wystawionych faktur dla podmiotów zagranicznych przez sumę wartości wszystkich faktur.

Świadczenie usług na rzecz osób prywatnych w kraju kwalifikuje się do sprzedaży krajowej. Rozwojem eksportu w tym przypadku byłoby nawiązanie współpracy z firmą za granicą, która byłaby pośrednikiem w sprzedaży usług i wysyłałaby zorganizowane grupy osób do Polski.

Świadczenie usług na rzecz podmiotu zagranicznego należałoby traktować jako eksport usług.

Decydują reguły wolnego rynku. Przedsiębiorca dokonuje wyboru najlepszej oferty na rynku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie sporządziła listy akredytowanych firm doradczych.

Po szczegółowym zbadaniu rynku docelowego, czyli najbardziej atrakcyjnego pod względem eksportu usług/produktów przedsiębiorstwa, firma doradcza rekomenduje kompleksowe działania niezbędne do rozwoju działalności eksportowej, oczywiście z uwzględnieniem dofinansowania tych działań w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu”.

Tak, wymagane jest uwzględnienie usług doradczych związane z przygotowaniem PRE.
Oprócz tego, należy skorzystać przynajmniej z dwóch usług spośród wymienionych poniżej:

 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe;
 • doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;
 • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się dzień rozpoczęcia faktycznej realizacji działań wyszczególnionych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu lub dzień zaciągnięcia pierwszego zobowiązania Beneficjenta dotyczącego wydatków związanych z wdrożeniem Projektu. Takie działania, jak podpisanie umowy przedwstępnej z firmą wystawienniczą lub wpłacenie zaliczki na udział w targach należy uznać za rozpoczęcie realizacji projektu.

Harmonogram można zmienić po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Należy wówczas napisać pismo uzasadniające zmianę oraz załączyć aktualny Harmonogram płatności projektu i Harmonogram rzeczowo-finansowy. Należy wziąć pod uwagę, że okres realizacji Planu Rozwoju Eksportu w nowym harmonogramie nie może być dłuższy niż okres realizacji wskazany we wniosku. Natomiast po podpisaniu umowy, zmiany w harmonogramie są dokonywane na podstawie umowy o dofinansowanie, w rozdziale “Zmiany w projekcie”. Trzeba pamiętać, że wszystkie zmiany w projekcie należy zgłosić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany i nie później niż 30 dni przed dniem upływu okresu realizacji projektu.

Prosimy o zadawanie pytań na naszą e-mailową skrzynkę pocztową lub za pomocą formularza. Niektóre z nich będziemy zamieszczać na naszej stronie.