Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie dla działań proeksportowych z następujących programów:

I. POIG Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Program Operacyjny — Innowacyjna Gospodarka przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych związanych z rozwojem działalności eksportowej.

Oprócz Działania 6.1 PO IG „Paszport do Eksportu” istnieją inne programy wspierania przedsiębiorców w zakresie eksportu. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z narzędzi wspierania eksportu przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki, a także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

II. Programy Ministerstwa Gospodarki

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z narzędzi wspierania eksportu przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki w zakresie:

  • uzyskania certyfikatów zgodności wyrobu na rynkach zagranicznych poza UE,
  • przeprowadzenia zbiorowych przedsięwzięć promocyjnych,
  • wydawnictw promujące eksport,
  • kredytów, poręczeń, gwarancji i ubezpieczeń proeksportowych,
  • branżowych projektów promocyjnych (nabór wniosków zamknięty).

III. Regionalne Programy Operacyjne

Każde województwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego opracowało własne narzędzia dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w regionie. Proszę sprawdzić terminy naborów wniosków na dofinansowanie działań eksportowych w interesującym Państwa województwie.