Przedsiębiorstwa moją możliwość skorzystania z narzędzi wspierania eksportu przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki:

 • dotacji na dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu;
 • dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych i wspierających eksport;
 • dotacje na przedsięwzięcia wydawnicze promujące eksport;
 • finansowanie kredytów — kredyty rządowe;
 • poręczenia i gwarancje na przedsięwzięcia proeksportowe;
 • program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych;
 • ubezpieczenia kredytów eksportowych;
 • branżowe projekty promocyjnych dotyczące eksportu.

Projekty w ramach Branżowego Programu Promocyjnego mogą być realizowane w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż przez grupę co najmniej 4 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie na pokrycie następujących kosztów:

 • transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji;
 • wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;
 • zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;
 • obsługi technicznej;
 • przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;
 • przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;
 • przeprowadzenia badania rynku zagranicznego;
 • niezbędnych zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.
 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi 50 000 zł.
 • Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50% kosztów netto poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.
 • Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie wynosi 8 000 zł.

Kryteria kwalifikowalności:

 • Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi dokumentami został złożony przez grupę co najmniej 4 przedsiębiorców najpóźniej na 45 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października danego roku za pośrednictwem koordynatora projektu.
 • Przedsiębiorca biorący udział w projekcie:
  • nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego projektu z innych źródeł;
  • w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro.

Procedura uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorcę i rola Izby:

 • Izba dobiera co najmniej 4 przedsiębiorców i sprawdza ich pod kątem kwalifikowalności do dofinansowania.
 • Przedsiębiorca podpisuje z Izbą umowę o współpracy i jej zakresem w celu pozyskania dofinansowania z BPP oraz umowę wielostronną między przedsiębiorcami a Izbą, jako koordynatorem projektu. Umowa określa również zakres usług, warunki oraz termin ich realizacji.
 • Koordynator przygotowuje wniosek i przesyła go wraz z załącznikami do Ministerstwa Gospodarki.
 • Ministerstwo Gospodarki przyjmuje oraz dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.