Każde województwo opracowuje w ramach RPO własne działania związane z promocją gospodarczą. Proszę wybrać województwo:

RPO Działanie 1.2 „Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu”

Cel:

Celem działania jest wzmocnienie potencjału dolnośląskich przedsiębiorstw, a w szczególności MŚP, poprzez udzielanie specjalistycznego wsparcia doradczego, ułatwianie nawiązywania nowych kontaktów gospodarczych oraz wzmocnienie potencjału usługowego Instytucji Otoczenia Biznesu.

Uzasadnienie:

Jednym z ważniejszych wyzwań dla dolnośląskich MŚP jest zwiększenie udziałów w rynku oraz zwiększenie zdolności do zdobywania nowych rynków. Będzie to osiągane poprzez działania w zakresie rozwoju produktów i ich promocji, nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.
Realizacja działania przyczyni się zarówno do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, jak i do zapewnienia kompleksowości świadczenia usług doradczych dla przedsiębiorstw przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Przykładowe rodzaje projektów:

Dotacje dla MŚP w zakresie nawiązywanie kontaktów gospodarczych (targi, misje).
Wnioskodawcami mogą być indywidualni MŚP lub IOB-y, które aplikować będą w imieniu określonej grupy przedsiębiorców z sektora MŚP.

 • dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz międzynarodowych misjach gospodarczych,
 • dofinansowanie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach krajowych o znaczeniu co najmniej regionalnym.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach dotyczących udziału w targach, misjach wynosi 50%.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu: od 10 tys. zł do 100 tys. zł wydatków kwalifikowanych przypadająca na jednego przedsiębiorcę — w przypadku udziału MŚP w targach, wystawach i misjach. Z uwzględnieniem maksymalnego wsparcia do 50% kwoty w zakresie projektów doradczych dotyczące udziału w targach i misjach oraz do 85% kwoty, jeżeli projekt jest realizowanych przez IOB.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej wynosi 20 tys. zł

Wysokość udziału cross-financingu jest do 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Wysokość kwoty przewidzianej na projekty wynosi: 10 000 tys. zł.

RPO Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów

Cel:

Wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw, utrwalanie ich marek w obszarze rynku europejskiego, intensyfikacja międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, a tym samym kreowanie korzystnego wizerunku regionu na gospodarczej mapie Europy.

Uzasadnienie:

Obecność regionu w Jednolitym Rynku Europejskim umożliwia szerokie i bezpośrednie kontakty gospodarcze przedsiębiorstw, ale także wymusza podnoszenie jakości ich aktywności, poprawę ich konkurencyjności na tym rynku. Wspieranie promocji produktów (wyrobów, usług, osiągnięć know-how), które mają szanse stać się markami regionu, sprzyjać będzie kreowaniu jego wizerunku jako obszaru oferującego nowoczesne, a zarazem unikalne towary i usługi, w którym rodzą się innowacyjne idee.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych.
 2. Przygotowanie i prezentacja oferty handlowej przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw na targach i wystawach poza granicami kraju lub krajowych o charakterze międzynarodowym.
 3. Dofinansowanie kosztów udziału w zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym imprezach targowo-wystawienniczych, udziału przedsiębiorców i grup kooperacyjnych w wyjazdowych misjach gospodarczych52 poza granice kraju.
 4. Tworzenie i rozwój sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a innymi podmiotami (w tym wsparcie dla klastrów i grup kooperacyjnych przedsiębiorstw).

Wnioskodawcy:

 • Mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, funkcjonujące min. 12 miesięcy.
 • Grupy przedsiębiorców, grupy kooperacyjne (składające się z wymienionych powyżej przedsiębiorstw).
 • Instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach

 • Mikroprzedsiębiorstwa — do 70%
 • Małe przedsiębiorstwa — do 60%
 • Średnie i duże przedsiębiorstwa — do 50%
 • Pozostali beneficjenci — do 70%

Minimalna/Maksymalna wartość projektu:

 • do 100 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku targów i wystaw (dla pozostałych wnioskodawców bez ograniczenia kwotowego).
 • do 40 tys. PLN w przypadku działań informacyjno-promocyjnych (dla wszystkich wnioskodawców).
 • do 40 tys. PLN dla indywidualnego przedsiębiorcy w przypadku misji gospodarczych.

Nabór wniosków już trwa od lutego 2009 roku.

Wysokość kwoty przewidzianej na projekty wynosi: 6 634 tys. zł.

RPO Działanie 2.4. Marketing Gospodarczy

Cel:

Celem działania jest promocja gospodarcza województwa lubelskiego. Realizacja działania będzie prowadzić do promocji atrakcyjności regionu, rozpowszechniania informacji o regionie oraz możliwościach inwestycyjnych, współpracy i kooperacji.

Uzasadnienie:

Wspierane projekty ukierunkowane będą na zbudowanie spójnego systemu regionalnej informacji gospodarczej dla przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, a także na opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć z zakresu marketingu regionalnego, ukierunkowanego zwłaszcza na kreowanie dobrego wizerunku regionu i produktów regionalnych pod kątem potencjalnych inwestorów, kontrahentów i turystów. Działanie ukierunkowane jest także na wsparcie kompleksowej obsługi inwestorów, w tym projekty przygotowujące jednostki samorządu terytorialnego do efektywnej obsługi inwestora. W ramach działania realizowane będą projekty o charakterze ponadlokalnym i ponadregionalnym.

Przykładowe rodzaje projektów:

Sektor MŚP:

Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w wystawach, targach(w tym zagranicznych) i misjach gospodarczych za granicą.

Sektor IOB:

 1. Organizacja kampanii promocyjnych mających na celu stworzenie i promocję marki regionu oraz marek lokalnych oraz promocję województwa w kraju i za granicą.
 2. Stworzenie i rozwój regionalnych oraz lokalnych systemów obsługi inwestora.
 3. Rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom, inwestorom dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie elektronicznych portali biznesu oraz baz danych, np. banków informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych terenach i obiektach inwestycyjnych.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach:

 • Sektor MŚP: Maksymalnie 50 %
 • Sektor IOB: Maksymalnie 85 %

Minimalna/Maksymalna wartość projektu:

 • Sektor MŚP: od 20 tys. zł do 200 tys. zł
 • Sektor IOS: od 100 tys. zł do 2,7 mln zł

Wysokość kwoty przewidzianej na projekty

 • Sektor MŚP: 400 tys. zł.
 • Sektor IOB: 3 600 tys. zł

Wnioski przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,
20-010 Lublin, ul. Graniczna 4, pok. 13 – „Punkt naboru wniosków”

Linki zewnętrzne:
Harmonogram konkursów
Dokumenty prawne

RPO Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych

Cel:

Celem Działania jest wzrost konkurencyjności sektora MŚP dzięki nabywaniu umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku poprzez dostęp do zróżnicowanych usług doradczych, w szczególności związanych z poprawą jakości, wdrażaniem systemów zarządzania, planowaniem strategicznym i operacyjnym, analizami ekonomicznymi, finansowymi i sektorowymi oraz poprzez internacjonalizację przedsiębiorstw.

Przykładowe rodzaje projektów:

Wsparcie projektów związanych z udziałem przedsiębiorstwa w targach i misjach gospodarczych.

Maksymalny udział środków UE w projektach 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu:

Wnioskowana wartość wparcia nie może być niższa niż 2,5 tys. zł oraz nie może być wyższa niż 20 tys. zł (targi i misje).

Wysokość kwoty przewidzianej na projekty: 6 786 tys. zł.

Linki zewnętrzne:
Harmonogram na 2011 rok
Dokumenty prawne

RPO Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Cel:

Celem działania jest wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. W ramach działania III.2. nie przewiduje się wsparcia dla rozwijających się przedsiębiorstw działających krócej niż 12 miesięcy, a przedsiębiorstwa składające wnioski muszą przedstawić sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W ramach działania III.2. przewiduje się również wsparcie projektów mających szczególną wartość dla wizerunku województwa łódzkiego na tle Polski i Europy, a mianowicie dotyczących marketingu i promocji marek produktów regionalnych oraz marek lokalnych (regionalnych). Marki produktów regionalnych już istnieją na rynku, mają swoją historię i są rozpoznawalne, jednak konkurencja rynkowa może doprowadzić do utraty ich unikalności ze względu na różne formy naśladownictwa na rynku. Projekty kwalifikujące się do wsparcia powinny identyfikować sposób podwyższenia unikalności danej marki i ukazania jej z regionem. Z kolei w przypadku marki lokalnej (regionalnej) produkty w jej ramach nie są identyfikowane, a ich zdefiniowanie polega na wyróżnieniu ich poprzez ukazanie związku z danym regionem. Zazwyczaj tego typu operacje nie dotyczą jednego produktu, lecz całej oferty produktów lub usług bezpośrednio utożsamianych z regionem. Do działania III.2. będą się kwalifikować projekty z zakresu marketingu i promocji marek lokalnych (regionalnych), które identyfikować będą produkty i usługi, na bazie których można zbudować markę lokalną (regionalną) i powiązać ją z procesem budowania tożsamości regionu.
Ponadto przewidziane jest wsparcie dla operacji polegających na udziale w targach, wystawach i misjach gospodarczych za granicą, jako elementów promocji wytwarzanych produktów lub oferowanych usług.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • promocja przedsiębiorcy na rynku docelowym, w tym przygotowanie, druk i emisja materiałów promocyjnych, udział w targach i misjach gospodarczych za granicą;
 • marketing i promocja produktów i marek regionalnych.

Wnioskodawcy:

 • Przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP,
 • Partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny udział środków UE w projektach 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Nabór wniosków: 2011

RPO Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej

Cel:

Wypromowanie regionu jako partnera gospodarczego i społecznego w przestrzeni europejskiej, wykreowanie wizerunku regionu na arenie międzynarodowej, opartego na silnym poczuciu tożsamości i atrakcyjności oraz stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska”.

Przykładowe rodzaje projektów:

Prezentacji oferty regionu na zagranicznych imprezach promocyjnych o charakterze targowym i wystawienniczym, których tematyką jest kultura, nauka i edukacja, gospodarka itp.

Wnioskodawcy:

Działanie skierowane do Instytucji Otoczenia Biznesu.

Maksymalny udział środków UE w projektach 75% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

RPO Działanie 1.7. Promocja gospodarcza

Cel:

Celem Działania jest wypromowanie Mazowsza jako regionu przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii.

Przykładowe rodzaje projektów:

 • uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;
 • udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

Wnioskodawcy:

 • Przedsiębiorstwa;
 • Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach wynosi 85%, przy czym:

 • dofinansowanie usług doradczych — 50%
 • dofinansowanie jako pomoc de minimis — 60%

RPO nie uwzględnia dofinansowania na promocję eksportową dla przedsiębiorstw z regionu.
Zapraszamy do składania wniosków w ramach POIG 6.1. „Paszport do eksportu”.

RPO Działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu

Cel:

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wsparcie aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Organizacja i realizacja przedsięwzięć promocyjnych, w tym targów, imprez wystawienniczych, lub udział w targach, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych.
 2. Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych oraz planów marketingowych.
 3.    Promocja markowych produktów województwa, a także szkoleń i doradztwa w powiązaniu z innymi typami projektów w ramach Działania 1.4.

Wnioskodawcy:

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • Instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach:

 • 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną;
 • 85% z maksymalną intensywności pomocy publicznej.

Maksymalna wartość projektu do 500 000 zł.

Wysokość udziału cross-financingu jest do 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Linki zewnętrzne:

Dokumenty prawne i harmonogram na 2011 rok

RPO Poddziałanie 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Cel:

W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz tworzenie kampanii promocyjnych.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Organizacja i udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych w kraju i za granicą.
 2. Badania, analizy i ocena potencjału inwestycyjnego/exportowego regionu.
 3. Działania promujące wspólną markę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych.

Warunki otrzymania dofinansowania:

 • Podmioty z terenu województwa podlaskiego.
 • Powiązanie kooperacyjne/inicjatywa klastrowa, które otrzyma wsparcie powinno funkcjonować w formie prawnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie projektu, np. umowy konsorcjum, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, fundacje.
 • Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie maksymalnie na dwie imprezy (tj. targi, wystawy, misje) w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Wnioskodawcy:

 • Przedsiębiorstwa;
 • Instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach do 90%

Minimalna kwota wsparcia: 20 tys. zł

Maksymalna kwota wsparcia w przypadku:

 • organizacji i udziału w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych w kraju i za granicą – 100 tys. zł;
 • badań, analiz i oceny potencjału inwestycyjnego/eksportowego regionu – 50 tys. zł;
 • działań promujących wspólną markę powiązań kooperacyjnych/inicjatyw klastrowych – 500 tys. zł.

I. RPO Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Cel:

W ramach Poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do podniesienia zdolności inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw poprzez dofinansowanie m.in. przedsięwzięć inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Ponadto wsparcie będzie udzielane na dofinansowanie udziału mikroprzedsiębiorstw w targach i wystawach w kraju i zagranicą — w charakterze wystawcy oraz dostosowanie firm do standardów i norm krajowych oraz europejskich. Wsparcie skierowane jest głównie na projekty przyczyniające się do zwiększenia zatrudnienia. Wszystkie przedsięwzięcia powinny spełniać kryterium bezpieczeństwa środowiskowego.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach do 60%.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 000 zł.

Wysokość udziału cross-financingu jest do 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Wysokość kwoty przewidzianej na projekty: 483 tys. euro.

II. RPO Poddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Cel:

Wsparcie w ramach Poddziałania dotyczyć będzie m.in. przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw), zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego. Inwestycje muszą przyczynić się do rozwoju technologicznego, organizacyjnego i rynkowego (wchodzenie na nowe rynki, w tym eksport) przedsiębiorstw oraz do zwiększenia zatrudnienia, głównie w sektorze usług, w branżach pracochłonnych, a także związanych ze specyfiką regionalną. Ponadto możliwe jest dofinansowanie dostosowania firm do standardów i norm krajowych i europejskich, a także udział w krajowych i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy. Wszystkie projekty powinny spełniać kryterium bezpieczeństwa środowiskowego.

Maksymalny udział środków UE:

 • małe przedsiębiorstwa — 60%
 • średnie przedsiębiorstwa — 50%

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 800 000 zł.

Wysokość udziału cross-financingu jest do 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Wysokość kwoty przewidzianej na projekty: 725 tys. euro.

I. RPO Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Cel:

Celem jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez mikroprzedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. Wspierany będzie również udział mikroprzedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach do 60%.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 000 zł.

Nabór wniosków: 15 kwietnia 2012

Wysokość kwoty przewidzianej na projekty: 500 tys. euro.

II. RPO Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Cel:

celem jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrostowi zatrudnienia. Wspierany będzie również udział mikroprzedsiębiorstw w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych.

Maksymalny udział środków UE:

 • małe przedsiębiorstwa — 60%
 • średnie przedsiębiorstwa — 50%

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
 2. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej.
 3. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.
 4. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.
 5. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 000 zł.

Wysokość udziału cross-financingu jest do 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Nabór wniosków: 15 kwietnia 2012 (w ten sam dzień w latach 2011-2012)

Wysokość kwoty przewidzianej na projekty: 1000 tys. euro.

RPO Działanie 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(wsparcie działań eksportowych w ramach projektów inwestycyjnych)

Cel:

Celem Działania jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie przedsięwzięć poprawiających ich poziom technologiczny lub organizacyjny, związanych z rozbudową przedsiębiorstwa, zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ułatwienie przedsiębiorcom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi oraz umożliwienie prezentacji swojej oferty eksportowej na targach i wystawach oraz związanych z nimi gospodarczych misjach zagranicznych.

Warunki otrzymania dotacji na promocję eksportu:

 • Wnioskowanie o projekt inwestycyjny;
 • Przedsiębiorstwo działające powyżej 6 miesięcy.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach:

 • do 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczna;
 • 85% z maksymalną intensywności pomocy publicznej.

Minimalna/Maksymalna wartość projektu: od 20 tys. zł do 8000 tys. zł.

RPO Działanie 1.3 Wsparcie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

Cel:

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Uzasadnienie:

Poprzez realizację działania przedsiębiorstwa z terenu województwa warmińsko-mazurskiego uzyskają możliwość utworzenia i zaprezentowania swojej oferty produktowej. Pozwoli to na sprawniejsze nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi.

Przykładowe rodzaje projektów:

 1. Wspieranie kreowania produktów regionalnych.
 2. Przygotowanie programów promocji markowych produktów.
 3. Uczestnictwo w targach, konferencjach, seminariach, wystawach itp.

Wnioskodawcy:

 • Prowadzące działalność na terenie województwa mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • Instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w imieniu grup kooperacyjnych.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach do 85%

Minimalna kwota wsparcia: 10 tys. zł

Maksymalna kwota wsparcia:

 • do 1 500 tys. zł;
 • do 200 tys. euro na zasadach de minimis

RPO Działanie 1.5. Promocja regionalnej gospodarki

Cel:

Przybliżenie Wielkopolski potencjalnym inwestorom, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, w celu wypromowania regionalnej gospodarki.

Uzasadnienie:

Wielkopolskie przedsiębiorstwa biorące udział w targach, wystawach czy misjach gospodarczych będą miały szansę wypromować swoje produkty i usługi na rynku krajowym i międzynarodowym, a tym samym wypromują region jako miejsce o dużej aktywności gospodarczej.

Wnioskodawcy:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • Instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach:

 • 50% — MSP uczestniczące w targach/misjach
 • 75% — Organizator misji, wyjazdu na targi

Maksymalna kwota wsparcia:

 • 75 000 zł — dla organizatora targów;
 • 40 000 zł — udział MSP w targach i wystawach;
 • 20 000 zł — udział MSP w misjach gospodarczych.

RPO Poddziaanie 1.3.2 Promocja przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym

Cel:

Celem działania jest przyspieszenie procesu internacjonalizacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, jak również promocja regionu za granicą poprzez ułatwienie przedsiębiorstwom nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z zagranicy oraz rozwoju działalności eksportowej, a takie umożliwienie prezentacji oferty przedsiębiorstw podczas imprez targowo — wystawienniczych o międzynarodowym charakterze oraz o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Warunki otrzymania dofinansowania:

Wsparcie udziału mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego:

 • w targach lub wystawach o międzynarodowym charakterze (organizowanych w kraju, jak i za granicą) — pod warunkiem, że przedsiębiorstwo pierwszy raz uczestniczy w danych targach lub wystawach,
 • w branżowych misjach gospodarczych organizowanych przy targach lub wystawach za granicą.

Misja może zostać objęta dofinansowaniem, jeśli wezmą w niej udział przedstawiciele co najmniej 5 rzedsiębiorstw (poza organizatorem).
W przypadku projektów, w ramach których dofinansowaniem będzie objęty udział przedsiębiorców w branżowych misjach gospodarczych organizatorem misji może być:

 • przedsiębiorca,
 • organizacja zrzeszająca przedsiębiorców,
 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • instytucja otoczenia biznesu.

Organizator misji gospodarczej, która zostanie objęta dofinansowaniem również może ubiegać się o dofinansowanie udziału w tej misji.
Organizator misji musi uzgodnić jej program z Wydziałem Ekonomiczno-Handlowym ambasady RP w danym kraju, a pisemna opinia kierownika WEH dotycząca przedsięwzięcia dołączana jest do wniosku. W przypadku misji organizowanych w krajach, w których nie ma polskich placówek zagranicznych organizator misji uzgadnia jej program z Wydziałem Handlowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub z Wydziałem Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki. Uzgodnieniu programu misji gospodarczej podlegają:

 1. termin i czas trwania misji gospodarczej;
 2. liczba uczestników;
 3. program misji;
 4. cel wyjazdu misji gospodarczej;
 5. propozycje planowanych spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi.

Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działania:

 1. udział w targach lub wystawach:
 • wynajęcie powierzchni wystawienniczej i zabudowy stoiska;
 • przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w imprezie targowej/wystawienniczej (w tym wydatki związane z tłumaczeniem treści materiałów);
 • transport eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w targach i wystawach;
 • spedycja eksponatów w związku z udziałem w targach i wystawach;
 • wpis do katalogu targowego i opłata rejestracyjna;
 • przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczących w targach i wystawach poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. udział w branżowych misjach gospodarczych:
 • zakup biletu wstępu w celu zwiedzania targów i wystawy związanych z daną misją gospodarczą;
 • przygotowanie i druk materiałów promocyjnych w związku z udziałem w misji gospodarczej (w tym wydatki związane z tłumaczeniem treści tych materiałów);
 • przejazd i zakwaterowanie nie więcej niż dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy uczestniczącego w branżowej misji gospodarczej lub jej organizatora poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • organizacja misji gospodarczej (m.in. wynajęcie sali i sprzętu multimedialnego, tłumacze).

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych w projektach 50%

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 4 000 zł

Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • 20 tys. zł — udział w targach i wystawach;
 • 10 tys. zł — udział w branżowych misjach gospodarczych.