Wprowadzone przez

Zakończenie Działania 4.4 POIG

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 POIG – II runda w 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 18 grudnia 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II runda w 2013 r. zarejestrowanych zostało 400 wniosków na łączną kwotę […]

Aktualna możliwość dofinansowania działań eksportowych – Program Go_Global.Pl

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza III konkurs w ramach przedsięwzięcia pilotażowego GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowychMaksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. zł, co stanowi 85% maksymalnej kwoty projektu czyli ok 235 tys. zł. Dostępne w ramach III konkursu środki to ok. 5 mln […]

Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 17 listopada 2013 r. złożono 283 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 577,6 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 91 399 umów o dofinansowanie na kwotę […]

Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 – spotkanie informacyjne

14 października br. odbyło się spotkanie informacyjne w Krajowej Izbie Gospodarczej odnośnie perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Firmę Paszport do Eksportu reprezentował nasz Specjalista ds. Sprzedaży p. Piotr Snopek. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kończy właśnie ostatnie konsultacje nad wszystkimi programami, z których Polacy skorzystają w przyszłej perspektywie finansowej. Co będzie priorytetem i jak […]

Poddziałanie 6.5.2 POIG

„Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków o dotację w ramach poddziałania 6.5.2. POIG. Środki można przeznaczyć na promocję na imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili swój udział w branżowym programie promocji lub w […]

Wymiana handlowa Polski I – VI 2013 r.

W ciągu I półrocza 2013 r. dynamika obrotów towarowych była dużo słabsza niż przed rokiem. Wprawdzie odnotowano niewielki wzrost eksportu w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, jednak import nadal obniżał się – w największym stopniu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Słabe wyniki w imporcie wpłynęły na poprawę ujemnego salda obrotów ogółem. Eksport liczony w złotych […]

Zakończenie I rundy aplikacyjnej w 2013 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 559 948 779,58 PLN. Obecnie trwa procedura przyjmowania potwierdzeń złożenia wniosków oraz ocena formalna złożonych projektów. Maksymalna kwota dofinansowania w […]

Zmiany w realizacji Działania 6.1 – 17 czerwca 2013r.

W dniu 17.06.2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Podstawowe zmiany dotyczące Działania 6.1 Paszport do Eksportu są następujące: O […]

Eksport stymulantą niewielkiego wzrostu PKB w Polsce

29 maja 2013 r. GUS opublikował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2013 r. Wynika z niego, że w I kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 0,5%. PKB niewyrównany sezonowo […]